छाला तथा यौन रोग

छाला तथा यौन रोग
Dec 22, 2019

छाला तथा यौन रोग

छाला सम्बन्धीका रोग अथवा छालामा असर पार्ने खालका रोगहरूलाई चर्म रोग भनिन्छ। जस्तै:- कुष्ठ रोगकोठीलुतोखटिरा आदी । गुप्ताङ्ग सम्बन्धिका रोगहरूलाई गुप्त रोग अथवा योन रोग भनिन्छ। जस्तै:- एड्सधातु रोग गोर्खाले आदी